Advies
op maat?

Wat is uw
woonwens?

Fases van optie tot bouw

340_Bouwgrond.jpg

De koop van een kavel verloopt in vijf fasen van optie tot en met start bouw. De onderstaande fasen zullen waarschijnlijk gelijktijdig, parallel lopen.

Fase1: Optie op een kavel
Allereerst raden we u aan zich uitgebreid te informeren over de mogelijkheden en plichten bij de aanschaf van een kavel. Dank hierbij aan het raadplegen van het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt hier een optie op een kavel nemen, zodat we de kavel gedurende 6 maanden voor u vasthouden. De kavel wordt zonder kosten gereserveerd. Na 6 maanden vervalt de optie. Heeft u nog steeds interesse in de kavel? Dan heeft u de keuze om de optie om te zetten in een definitieve koop.

Fase 2: Een kavel kopen

Als u besluit de kavel te kopen ontvangt u van de gemeente of van de makelaar de koopovereenkomst. U kiest zelf de notaris. De getekende koopovereenkomst wordt naar de notaris van uw keuze gestuurd. Vervolgens maakt de notaris de notariële akte van eigendomsoverdracht op. De notaris neemt daarna contact met u op over de datum en tijdstip van het passeren (ondertekenen) van de akte. Bij het ondertekenen van de akte moet de koopsom met kosten voor de notaris en kadaster worden voldaan. Verder is bij de koop van een particuliere kavel bij de gemeente Landerd de “Algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwkavels voor woningen” (2011) van toepassing.

Fase 3: Het ontwerp van uw woning

Met een architect maakt u een voorlopig ontwerp. Een architect kan u in het traject begeleiden en adviseren. Hierover maakt u met uw architect afspraken.

Verzoek om vooroverleg

Voordat u een formele aanvraag doet om een omgevingsvergunning, kunt u een verzoek om vooroverleg indienen. De gemeente bekijkt dan of de plannen haalbaar zijn. Meer informatie over het vooroverleg kunt u vinden op onze website www.landerd.nl (onder kopje Inwoners > Bouwen en Wonen > Vooroverleg). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van het taakveld vergunningverlening van de afdeling Ruimte, te bereiken via wabo@landerd.nl of via het algemene telefoonnummer 0486-45811. Aan een verzoek om vooroverleg legeskosten verbonden.

Duurzaam bouwen

Woningen die in de gemeente Landerd worden gerealiseerd dienen de duurzaamheid in acht te nemen. Duurzaamheid van woningen wordt aangetoond middels een berekening met de actuele versie van GPR gebouw. De woning scoort een gemiddeld rapportcijfer van 8 en op geen van de onderdelen (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) lager dan een 6. Woningen presteren 0 op de meter. Dit wordt aangetoond middels een PHPP berekening of de BENG methodiek. Deze berekening wordt ter goedkeuring ingediend samen met de aanvraag omgevingsvergunning.

Fase 4: Omgevingsvergunning
Het definitieve ontwerp dient u in als aanvraag voor een omgevingsvergunning en gaat de wettelijke procedure in (procedure omgevingsvergunning). Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. Na ontvangst van uw aanvraag zal de gemeente de aanvraag beoordelen. Mochten de aanvraag niet volledig zijn dan verzoekt de gemeente om de ontbrekende informatie aan te leveren. Na ontvangst van de aanvullende informatie wordt de aanvraag opnieuw beoordeeld. Nadat de procedure succesvol is doorlopen en aan alle eigen wordt voldaan kan de omgevingsvergunning worden verleend. De vergunning staat dan 6 weken open voor bezwaar of beroep, afhankelijk van de te volgen procedure

Fase 5: Start bouw

Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is en de grond in uw eigendom is, kan de bouw starten nadat u dit bij de gemeente gemeld heeft. 

Perceelomschrijving, meting en terreingrenzen

Vóór de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak worden de grenzen door of namens de gemeente met piketten of op andere wijze in het terrein aangeduid en op verzoek aangewezen. U verplicht zich bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de ambtenaar die het bouwtoezicht heeft, overleg te plegen over de juiste plaatsing binnen de grenzen van de onroerende zaak. De kosten van inmeting van de kavels door het kadaster zijn voor uw rekening.

Binnen drie maanden na het ondertekenen van de notariële akte start u met de bouw. Op verzoek kunnen burgemeester en wethouderes deze termijn onder nader door hen te stellen voorwaarden verlengen. Verder dient binnen twee jaar na het ondertekenen van de notariële akte moet de bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn. Op verzoek kunnen burgemeester en wethouders deze termijn onder nader door hen te stellen voorwaarden verlengen.