Advies
op maat?

Wat is uw
woonwens?

Voorwaarden

ontwerp bordje bouwkavel.JPG

Als u een koopovereenkomst voor bouwgrond met de gemeente sluit dan zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Landerd van kracht.

Algemene verkoopvoorwaarden aankoop bouwgrond

Duurzaam bouwen

Met de komst van het Klimaatakkoord zijn duurzaam ontwikkelde klimaatbestendige woningen en gebouwen van groot belang. Wettelijk is bij nieuwbouw de aansluiting op gas niet meer toegestaan per 1 juli 2018. In 2050 moet Nederland energieneutraal zijn. Klimaatadaptatie en levensloopbestendig wonen zijn andere belangrijke aspecten. Dit betekent dat bij de uitgifte van grond randvoorwaarden nodig zijn om invulling te geven aan duurzaam ontwikkelde woningen. Deze randvoorwaarden hebben betrekking op bouwen tot energie neutraal of 0 op de meter, levensloopbestendig bouwen, omgaan met hemelwater en circulair materiaalgebruik.

Duurzaamheid van woningen wordt aangetoond middels een berekening met de actuele versie van GPR gebouw.

De woning scoort een gemiddeld rapportcijfer van 8 en op geen van de onderdelen (energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde) lager dan een 6.

Woningen presteren 0 op de meter. Dit wordt aangetoond middels een PHPP berekening of de BENG methodiek waarbij voor het niet gebouw gebonden energiegebruik de volgende waarden gelden:

  1. 3.150 kWh indien het een vrijstaande woning betreft of half vrijstaande woning betreft;
  2. 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of
  3. 1.780 Kwh indien het een appartement betreft.

Monitoring van deze voorwaarden wordt vastgelegd in overeenkomsten met bouwers.

Starterslening

Verordening Starterslening 2019
Raadpleeg voor meer informatie ook www.svn.nl

Overige documenten
Nota grondbeleid 2019 (zie agendapunt 6a, bijlage 1)
Grondprijzennota 2020
Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd
Uitgangsnotitie bepaling inritbreedte
Aanvraagformulier Leegstandwet

Op zoek naar een bestemmingsplan?
Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.