Advies
op maat?

Wat is uw
woonwens?

Voorwaarden

ontwerp bordje bouwkavel.JPG

Als u een koopovereenkomst voor bouwgrond met de gemeente sluit dan zijn de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente Landerd van kracht.

Algemene verkoopvoorwaarden aankoop bouwgrond

Starterslening
Verordening Starterslening Landerd
Raadpleeg voor meer informatie ook www.svn.nl

Overige documenten
Nota grondbeleid 2012
Nota grondprijsbeleid woningbouw 2018
Regionaal Convenant Duurzaam (ver)bouwen
Richtlijnen woningtoewijzing gemeente Landerd
Uitgangsnotitie bepaling inritbreedte
Aanvraagformulier Leegstandwet

Op zoek naar een bestemmingsplan?
Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.